Giảng giải bài tập nguyên lý kế toán chương 2

Chào các em, bài viết này đã lâu và hiện tại anh chỉ có thể giải thích những thắc mắc trong nội dung bài viết. Các em đừng bình luận nguyên một bài toán rồi nhờ anh chỉ giải nữa nhé. Chúc các em học tốt!

Bảng cân đối kế toán là nội dung trọng tâm trong chương 2 – Báo cáo tài chính. Các bạn cần nắm vững kiến thức cơ bản của chương 1 và nhớ một số tài khoản loại 1 đến 4 trong hệ thống tài khoản kết toán là sẽ làm được. Chương 2 cũng là nền tảng quan trọng cho nguyên lý kế toán chương 3 tiếp theo.

Phương pháp học

 • Phân tích biến động

Các bạn cần học thuộc lòng 4 trường hợp thường xảy ra nhất ở dưới và thay thế tên tài khoản với số tiền thay đổi, tùy cơ ứng biến.

 • Bảng cân đối kế toán
  Trước hết phải nhớ được các tài khoản thuộc loại tài khoản nào, còn lại xem ảnh minh họa phía dưới là ok.

 

CHƯƠNG 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bảng cân đối kế toán

Khái niệm

Hiện nay báo cáo tài chính của một doanh nghiệp bao gồm những biểu mẫu sau:

 • Bảng cân đối kế toán.
 • Bảng kết quả hoạt đông kinh doanh.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Bảng thuyết minh báo cáo tài chính.

Như vậy, bảng cấn đối kế toán là một trong mẫu biểu của báo cáo tài chính. Nó phản ánh tổng quát toàn bộ tài sản của doanh nghiệp theo 2 cách phân loại: kết câu của tài sản và nguồn gốc hình thành tài sản dưới hình thức tiền tệ.

Cho nên bảng cấn đối kế toán là nguồn thông tin tài chính quan trọng, cho nhiều đối tượng khác nhau và là báo cáo bắt buộc.

Nội dung và kết cấu

Bảng cấn đối tài khoản phản ánh 2 phần.

 • Phần thứ nhất: phản ánh kết cấu tài sản, gọi là TÀI SẢN.
 • Phần thứ hai: phản ánh nguồn gốc tài sản, gọi là NGUỒN VỐN.

Nguyên tắc sắp xếp

 • Bên phần TÀI SẢN: các khoản mục được sắp xếp theo tính thanh khoản giảm dần.
 • Bên phần NGUỒN VỐN: các khoản mục được sắp xếp theo tính ưu tiên trả nợ.

Dưới đây bảng cân đối kế toán mẫu

Bảng cân đối kế toán

Trong thực tế ở doanh nghiệp bảng cân đối kế toán là bảng dọc, phần NGUỒN VỐN năm phía dưới phần TÀI SẢN. Nhưng trong môn nguyên lý kế toán người ta chuyển thành bảng ngang để thuận tiện cho việc giản dạy.

Nhìn trên ảnh trên các bạn sẽ thấy rằng

 • Phần tài sản bao gồm.

A. Tài sản ngắn hạn

B. Tài sản dài hạn.

 • Phần hình thành tài sản bao gồm.

A. Nợ phải trả.

B. Nguồn vốn chủ sở hữu.

Tính cân đối của bảng cân đối tài sản

Tổng cộng tài sản = Tổng cộng nguồn vốn

Hoặc

(A + B) Tài sản = (A + B) Nguồn vốn

Ví dụ 1: Tại công ty ABC, vào ngày 31 tháng 12 năm 201X có các tài liệu sau.

 1. Tiền mặt: 40.000
 2. Vay ngắn hạn: 540.000
 3. Tiền gửi ngân hàng: 800.000
 4. Tài sản cố định hữu hình: 5.000.000
 5. Phải trả người bán: 200.000
 6. Nguyên vật liệu: 500.000
 7. Phải trả khác: 50.000
 8. Nguồn vốn kinh doanh: 5.600.000
 9. Thành phẩm: 100.000
 10. Quỹ dầu tư phát triển: 50.000

Yêu cầu: lập bảng cân đối kế toán vào ngày 31/12/201X

Bài làm

Bảng cân đối kế toán

Các bạn thấy là Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn = 6.440.000.

Như vậy mình đã giới thiệu xong về Bảng cân đối kế toán là như thế nào. Tiếp theo là một phần quan trọng để giải bài tập chương 2. Các cố gắng hiểu phần còn lại nhé! ^_^

Sự biến động của bản cân đối tài khoản

Các bạn hãy học thuộc lòng bí kíp này cho mình nhé. Nắm được nó thì các bạn sẽ giải được tất cả bài tập chương 2 :))

Một nghiệp vụ kinh tế xảy ra ảnh hưởng ít nhất đến 2 đối tượng kế toán.

Nếu 2 đối tượng kế toán này nằm cùng bên phần tài sản hoặc nằm cũng bên phần nguồn vốn. Thì sẽ có 1 đối tượng kế toán tăng và 1 đối tượng kế toán giảm.

Nếu 2 đối tượng kế toán này nằm khác phía. 1 nằm bên phần tài sản và 1 bên nằm bên phần nguồn vốn thì 2 đối tượng kế toán này cùng tăng hoặc cùng giảm.

Mặc dù các nghiệp vụ kinh tế phát sinh rất đa phong phú và đa dạng. Nhưng sự biến động của tài sản và nguồn vốn chỉ có 4 trường hợp sau.

(Dựa vào ví dụ 1 chúng ta làm tiếp các ví dụ cho 4 trường hợp này. “Phân tích biến động” và “nhận xét” là để các bạn hiểu, cái chúng ta làm chính là thay đổi trong bảng cân đối kế toán.

Trường hợp 1

Một nghiệp vụ kinh tế phát sinh ảnh hưởng đến 2 khoản mục thuộc phần tài sản.

Ví dụ 1.1: Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 100.000

Phân tích biến động: Nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên làm ảnh hưởng đến 2 khoản mục thuộc phần tài sản (tiền mặt và tiền gửi ngân hàng). Tiền gửi ngân hàng giảm 100.000 (800.000 – 100.000 = 700.000) và tiền mặt tăng tương ứng 100.000 (40.000 +100.000 = 140.000).

Nhận xét: nghiệp vụ kinh tế trên ảnh hưởng đến 2 khoản mục thuộc phần tài sản và làm 1 khoảng mục tăng 1 khoảng mục giảm. Kết quả tổng tài sản = tổng nguồn vốn, không thay đổi.

Như thế chúng ta tiến hành sửa lại số tiền của Tiền mặt và Tiền gửi ngân hàng trong bảng cân đối kế toán ở ví dụ 1 như sau.

Bảng cân đối kế toán

Trường hợp 2

Một nghiệp vụ kinh tế phát sinh ảnh hưởng đến 2 khoản mục thuộc phần nguồn vốn.

Ví dụ 1.2: Vay ngắn hạn 100.000 để trả nợ cho người bán.

Phân tích biến động: nghiệp vụ kinh tế trên làm ảnh hưởng đến 2 khoản mục thuộc phần nguồn vốn (vay ngắn hạn và nợ phải trả). Vay ngắn hạn tăng lên 100.000 (540.000 + 100.000 = 640.000) và Phải trả người bán giảm 100.000 (200.000 – 100.000 = 100.000).

Nhận xét: nghiệp vụ kinh tế trên ảnh hưởng đến 2 khoảng mục thuộc phần nguồn vốn và làm 1 khoảng mục tăng, 1 khoảng mục giảm. Kết quả tổng tài sản = tổng nguồn vốn, không thay đổi.

Vậy thì chúng ta tiến hành sửa lại số tiền của Vay ngắn hạn và Phải trả người bán vào bảng cấn đối kế toán ở ví dụ 1.1 như sau.

Bảng cân đối kế toán

Trường hợp 3

Một nghiệp vụ kế toán phát sinh ảnh hưởng đến 1 khoản mục bên phần tài sản và 1 khoản mục bên phần nguồn vốn. Làm cả 2 khoản mục “cùng tăng”.

Ví dụ 1.3: vay ngắn hạn 200.000 để mua nguyên liệu nhập kho.

Phân tích biến động: nghiệp vụ kinh tế trên làm ảnh hưởng đến 1 khoản mục bên phần tài sản (nguyên vật liệu) và 1 khoản mục bên phần nguồn vốn (vay ngắn hạn). Và làm 2 khoản mục này cùng tăng 200.000

Nhận xét: Tổng cộng tài sản và Tổng cộng nguồn vốn tăng lên bằng nhau (6.440.000 + 200.000 = 6.640.000).

Như vậy, chúng ta tiếp tục sửa số tiền của Vay ngắn hạn và Nguyên vật liệu trong bảng cân đối kế toán ở ví dụ 1.2 như sau.
Bảng cân đối kế toán

Trường hợp 4

Một nghiệp vụ kế toán phát sinh ảnh hưởng đến 1 khoản mục bên phần tài sản và 1 khoản mục bên phần nguồn vốn. Làm cả 2 khoản mục “cùng giảm”.

Ví dụ: Lấy 50.000 Tiền mặt trả cho khoảng Phải trả khác.

Phân tích biến động: nghiệp vụ kinh tế trên làm ảnh hưởng đến 1 khoản mục bên phần tài sản (nguyên vật liệu) và 1 khoản mục bên phần nguồn vốn (vay ngắn hạn). Và làm 2 khoản mục này cùng giảm 50.000

Nhận xét: Tổng cộng tài sản và Tổng cộng nguồn vốn tăng lên bằng nhau (6.440.000 – 50.000 = 6.590.000).

Bảng cân đối kế toán

Như vậy chúng ta đã kết thúc nội dung của phần Bảng cân đối kế toán.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Phần này là đọc thêm, không xuất hiện trong bài tập. Các bạn có thể bỏ qua phần này.

Khái niệm

Bảng báo cáo kết quả hoat động kinh doanh là một báo cáo tài chính tổng hợp. Phản ánh tổng quát tình hình doanh thu, chi phí tạo ra doanh thu và kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp.

Báo cáo kết quả hoat động kinh doanh cũng là nguồn thông tin tài chính quan trọng, là báo cáo bắt buộc.

Nội dung của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Các bạn cần xác định

 • Doanh thu
 • Chi phí
 • Lợi nhuận trước thuế
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Lợi nhuận sau thuế

Bài tập chương 2

Giải bài tập nguyên lý kế toán chương 2

Mình giải bài tập Nguyên lý kế toán chương 2 bằng clip nhé!

Có thắc mắc chổ nào các bạn cứ tự nhiên đặt câu hỏi, mình sẽ trả lời sớm nhất có thể. Hãy nắm chắc bảng cân đối kế toán vì nó hổ trợ cho bài tập các chương sau này đặc biết ở chương kế tiếp các bạn nhé.

Bài viết liên quan

Bình luận (49)

cảm ơn bạn nhé bài viết của bạn rất dễ hiểu !

Cảm ơn Linh nhé, bài viết mình luôn hướng đến đơn giản dễ hiểu. hihi

Cảm ơn bạn ??? mún biết luôn nick fb . có thể cho ko .mình rất hâm mộ

FB Trần Ngọc Minh Hiếu đó bạn. Hihi

có bảng số liệu sau:
TS đầu kì: 200 TS cuối kì: 350
Vốn CSH đầu kì: 150 VCSH: 180
Hãy tính toán nợ dài hạn trong các trường hợp:
-Nếu trong kì nợ ngắn hạn tăng 20 (các tv công ty góp thêm vốn)
-Nếu trong kì nợ ngắn hạn giảm đi 20?
Mong bạn tl mình sớm.
Cảm ơn bạn

Chào Trung Cấn. Mình không chắc đề bạn lắm. Nếu VCSH 180 là cuối kỳ thì dùng công thức chương 1 làm như sau:

Tổng tài sản = tổng VCSH + NPT

350 = 180 + (nợ ngắn + nợ dài)

Thay nợ ngắn = 20 (tăng) và -20 (giảm) vào nhé Cấn Trung.

bạn ơi..sao ts kì đầu với vcsh kì đầu ko dùng vậy

Mình đang tính sau khi có các nghiệp vụ phát sinh á Bình

b ơi b có thể cho mk hỏi một chút đc k ban?

Cứ tự nhiên đi Nghiêm

bài viết hay. cảm ơn bạn nhiều. chúc bạn nhiều sức khỏe

Hơn cả tuyệt vời ^^

cho mình hỏi khi nhà nước cấp cho đơn vị:
vốn bằng tiền trị giá 500.000
hàng tồn kho trị giá 100.000
tài sản cố định trị giá 300.000
thì đâu là tài sản, đâu là nguồn vốn

Hàng tồn kho và tải sản cố định thì chắc chắn là tài sản rồi Lan. Vốn bằng tiền là nguồn vốn.

mình lập bảng cân đối kế toán trong th này như thế nào bạn

Chào Linh, mình sẽ làm
Tài sản ngắn hạn: 100
Tài sản dài hạn: 300
Vốn chủ sở hữu: 500

Tài sản:
Tiền: 500
Hàng tồn:100
TS cố định: 300

Nguồn vốn:
VCSH: 800

Chỉ vậy nó mới bằng nhau thôi Lan :-P

như vậy tài sản đâu bằng vốn đâu bạn

dễ hiểu ak ! Nhưng giọng b làm mk hơi pùn ngủ..^^ Cảm ơn b nhìu..

giúp t pài tập dưới với bạn..thaks^^

Có số liệu của một công ty: TS đầu kì 350, Nợ phải trả đầu kì 260; TS cuối kì 480,nợ phải trả cuối kì 320 .Nếu trong kì số vốn góp giảm đi 20 thì lơi nhuận trong kì thu được là?

Bài này dữ liệu thiếu tính logic mình không giải được, liệu đề có sai không?

t lấy đề trog sách mà.

Mình thấy rất kì, Nếu theo quy tắc TS=VCSH+NPT thì 480=320+160
160 là VCSH lấy 480-320, vậy nếu VCSH giảm 20 thì TS cũng sẽ giảm 20.
Cho nên chẵng có gì liên quan đến lợi nhuân.
Nếu đoán mò thì bằng 20 luôn nhé (khi tài sản không giảm đi 20 thì bị thiếu 20 bên vế phải, đắp 20 lợi nhuận vào).

vốn trong kì tính đk là 70( VCSH cuối kì – VCSH đầu kì).Nếu trong kì vốn giảm đi 20 tức là lợi nhuận sẽ phải tăng lên 20..Nên lợi nhuận trong kì lúc này là 70+20=90..đúng k vậy

Bỏ đi bạn :))) Mình cũng nghỉ là tăng lên 20. Nhưng bạn đưa nói 70+20=90 mình k thấy hợp.

ò..cái gì khó quá bỏ qua.

Quỹ đầu tư phát triển có phải thuộc Nợ ngắn hạn không bạn??

Chào thư, Quỹ đầu tư phát triễn là tài khoản vốn chủ sở hữu nhé. Thư hãy sử dụng bảng hệ thống tài khoản để nắm rõ.

cho e hỏi tí ạ.đối với nghiệp vụ :công ty hoàn thành dịch vụ làm sổ sách và báo cáo thuế cho công ty trương khang và công ty trương khang đã chuyển khoản thanh toán chi phí dịch vụ là 28 tr.giá vốn của dịch vụ là 10tr.bài này phân tích nghiệp vụ theo công thức kế toán sao ạ?

Bạn định khoản và đưa vào bảng chữ T thôi Hằng.

cho e hỏi xíu ạ. đề bài là xuất hàng gửi đi bán , nhận hoa hồng gửi bán là 4% trên tổng tiền hàng thanh toán của hh A 9500*21150 của hhB 7850*25900. a định khoản giúp e với ạ

Chào Hương, bạn tham khảo ở đây nhé. Mình lâu quá không đụng kế toán nên quên mất.
Định khoảng hoa hồng được hưởng

Bạn ơi cho mình hỏi có bài tập về BCTC mà liên quan đến kế toán tiền, dồn tích?

Chào Hiền. Hnay mình học cả ngày nên giờ mới trả lời bạn được. Tiếc là không có Hiền ơi. Những gì mình học được ở trường mình đã viết hết trong bài này, bạn không thấy là không có rồi.

Anh ơi, Quỹ khen thưởng phúc lợi là Nợ phải trả hay là Vốn CSH vậy Anh?

Nợ phải trả. E xem bảng hệ thống tài khoản kế toán ấy. Số bắt đầu 12 là Tài sản 3 là nợ 4 là VCSH

anh ơi thi cuối kỳ trong 4 chương này thôi sao…e thấy 6 chương nhưng a bày 4 chương…phần chương khác trong giáo trình nên k pk

bạn có thể gửi hướng dẫn làm bài tập bằng excel cho mình đc k? cảm ơn bạn

Có đâu mà gửi :v

Tại sao nói tính cân đối kế toán là cơ sở để kiểm tra số liệu kế toán?

Tại vì làm thế nào làm thì bên nợ phải bằng bên có. Nếu k bằng là 100% đã sai bạn nhé.

bạn ơi có thể cho mình hỏi sau khi ghi sổ thì số liệu của các nghiệp vụ ( ví dụ nghiệp vụ bán hàng ) sẽ ảnh hưởng thế nào trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kinh doanh không?
Giúp minh với mình có bài tập về kế toán nhưng lại ko học chuyên về kế toán nên ko hiểu rõ lắm.
Cám ơn bạn nhiều!

Một nghiệp vụ đã xảy ra thì tác động ít nhất 2 tài khoản. Bạn chỉ cần biết 2 tài khoản đó nằm bên Tài sản hay nguồn vốn và tên gì để ghi sổ và thay đổi số liệu trên bảng cân đối thôi.

Cho em hỏi tiền mặt tồn quỹ và giá trị sản phẩm dở dang , nguyên vật liệu tồn kho là tài sản phải k ạ

Sản phẩm dỡ dang, NVL là tài sản
Còn tiền mặt tại quỹ a nghĩ là nguồn vốn nha e. Xem ở đây
Hệ thống tài khoản kế toán

THAM GIA THẢO LUẬN