Một blog nhỏ để chia sẻ
MINH HIEU HR
Cách dùng người hiệu quả không phải ở chỗ làm mọi cách để hạn chế nhược điểm, điều quan trọng hơn chính là phải biết cách phát huy những ưu điểm của họ
– Peter Ferdinand Drucker –
Chia sẻ các mẫu CV thực tập các ngành nghề
24 Th12: Chia sẻ mẫu CV thực tập các ngành nghề

Cùng tham khảo cách viết CV thực tập với các mẫu CV thực tập các ngành nhân sự, kế toán, marketing, thiết kế, IT lập trình… và nhiều ngành khác. Bài viết sẽ cập nhật thêm CV định kỳ hàng tháng.

Chia sẻ các mẫu CV thực tập các ngành nghề
Chia sẻ mẫu CV thực tập các ngành nghề

Cùng tham khảo cách viết CV thực tập với các mẫu CV thực tập các ngành nhân sự, kế toán, marketing, thiết kế, IT lập trình… và nhiều ngành khác. Bài viết sẽ cập nhật thêm CV định kỳ hàng tháng.